آدرس: مشهد – بلوار سازمان آب – نبش شهید صادقی ۱۹ – مجتمع کامپیوتری تابان – طبقه همکف – واحد ۲۷

کد پستی: ۹۱۹۴۸۱۱۱۱۱

شماره تماس: ۰۵۱۳۷۲۵۳۴۱۵

پست الکترونیک: info@blackapple.me